Song #31 - Sari Aghjik

Song #31 - Sari Aghjik

'Sari Gelin' or 'Sari Aghjik' is either a blonde tall girl or a girl from the mountains, depending on the respective lyric language. The song is about a boy complaining to/about a girl he loves but cannot achieve.

Armenian lyrics
Վարդ սիրեցի՝ փուշ դառավ,
Դլե յաման, (x3),

Գնաց, ուրիշին առավ…

Ա՜խ, մերըդ մեռնի,
սարի աղջիկ, օ՜յ, օ՜յ,

Քարի աղջիկ, օյ, օյ,

Քար սիրտ աղջիկ, օյ, օյ,

Չար սիրտ աղջիկ:

Գնաց, ուրիշին առավ,

Դլե յաման, լեյլի ջան, ջան:

Մինուճարիս մեղքացիր,
Դլե յաման, (x3)

Թույն մի ածա թեժ վերքիս…

Ա՜խ մերըդ մեռնի,
սարի աղջիկ, օ՜յ, օ՜յ…

Քարի աղջիկ, օյ, օյ,

Քար սիրտ աղջիկ, օյ, օյ,

Չար սիրտ աղջիկ:

Թույն մի ածա թեժ վերքիս…

Դլե յաման, լեյլի ջան, ջան:

Եղնիկ եմ՝ նետը կրծքիս,
Դըլե յաման, (x3)

Տիրել ես խելք ու մտքիս…

Ա՜խ մերըդ մեռնի, սարի աղջիկ, օ՜յ, օ՜յ…

Քարի աղջիկ, օյ, օյ,

Քար սիրտ աղջիկ, օյ, օյ,

Չար սիրտ աղջիկ:

Տիրել ես խելք ու մտքիս…

Դլե յաման, լեյլի ջան, ջան:

English translation
I loved a rose, it turned to thorns,
My heart yaman! (x3)

She left and chose someone else,

Akh! let your mother die!

You mountain girl, oy oy
, you stone girl, oy oy,
You stone-hearted girl, oy oy,
 you wicked-hearted girl.

She left and chose someone else

My heart yaman! Leyli dear beloved

Take pity on my only child
My heart yaman! (x3)

Don't pour poison into (salt on) my wound.

Akh! let your mother die!

You mountain girl, oy oy, 
you stone girl, oy oy,

You stone-hearted girl, oy oy,
 you wicked-hearted girl.

Don't pour poison into my wound

My heart yaman! Leyli dear beloved.

I am a deer with an arrow in my chest
My heart yaman! (x3)

You have possessed my thoughts and my mind.

Akh, may your mother die!

You mountain girl, oy oy
, you stone girl, oy oy,

You stone-hearted girl, oy oy,
 you wicked-hearted girl.

You have possessed my thoughts and my mind.

My heart yaman! Leyli dear beloved.

.....
‘Sari Aghjik’ is the 31st song of the 100 Songs of Armenia project, initiated by Music of Armenia. 100 Songs of Armenia is a year long project, which presents 100 most important Armenian songs that have shaped the Armenian cultural heritage and its reality. It is a means through which Music of Armenia further educates and raises awareness about Armenian music to audiences around the world.