Song #92 - Qele Qele

Song #92 - Qele Qele

‘Qele Qele’ by Komitas.

Armenian lyrics
Քելե', քելե', քելքիդ մեռնեմ,
Քո գովական խելքիդ մեռնեմ:
Սիրավոր լորիկ,
Վիրավոր լորիկ,
Լորիկ,
Սևավոր լորիկ, 
Լորիկ ջան:
Քելե', քելե', քողիդ մեռնեմ,

Քո լուսընկա շողիդ մեռնեմ:

Քելե', քելե', բերնիդ մեռնեմ,

Քո սիրունիկ ձենիդ մեռնեմ:

Քելե', քելե', ձենիդ մեռնեմ,

Քո հուր-կրակ սերիդ մեռնեմ,

Քելե', քելե', աչիդ մեռնեմ,

Քո անուշիկ պաչիդ մեռնեմ:

…..

‘Qele Qele’ is the 92nd song of the 100 Songs of Armenia project, initiated by Music of Armenia. 100 Songs of Armenia is a year long project, which presents 100 most important Armenian songs that have shaped the Armenian cultural heritage and its reality. It is a means through which Music of Armenia further educates and raises awareness about Armenian music to audiences around the world.