Song #50 - Garun a

Song #50 - Garun a

'Garun a' by Komitas

Armenian lyrics
Գարուն ա, ձուն ա արել,
Վա՜յ, լե, լե, վա՜յ, լե, լե,
Վա՜յ լե, լե, լե,

Իմ յարն ինձնից ա սառել:
Ա՜խ, չորնա, վա՜խ, ա՜յ յար,
Չար մարդու լեզուն:

Քամին փչում ա պաղ-պաղ,
Լերդ ու թոքս անում ա դաղ:

Յա՛ր, ինձ բեմուրադ արիր,
Սերըդ ինձնե զատ արիր:

.....
‘Garun a’ is the 50th song of the 100 Songs of Armenia project, initiated by Music of Armenia. 100 Songs of Armenia is a year long project, which presents 100 most important Armenian songs that have shaped the Armenian cultural heritage and its reality. It is a means through which Music of Armenia further educates and raises awareness about Armenian music to audiences around the world.