Song #89 - Mokats Shuken

Song #89 - Mokats Shuken

English explanation
Mokats Shuken - At the Market in the Town of Moks (Moks/Shadakh Region)
A young woman watches two young people walking together in the long and wide Moks market--one has a mustache and one does not. She thinks, “ The one with the mustache has wealth and a home and looks like my sweetheart! The one without the mustache is not someone I would speak highly of. I built a home at the mouth of the river with two types of wood--one of peach, one of apricot. Apricot melts in the mouth like the warm kiss of your beloved.”

Armenian lyrics
Մոկաց շուկէն լէն ու հէրկէն,
Հա լալէ, ջան լալէ,
Էրկու ջահէլ կէրթէն կուկյէն,
Հա լալէ, ջան լալե։
Մէկն էր բեղօվ, մէկն էր անբեղ,
Հա լալէ, ջան լալէ։
Էն ինչ բեղօվ, տընօվ, տեղօվ,
Հա լալէ , ջան լալէ,
Էն ինչ անբեղ՝ անտուն, անտեղ,
Հա լալէ , ջան լալէ։
Էն ինչ անտուն, իմ յարոչ տեղ,
Հա լալէ, ջան լալէ։

…..
‘Mokats Shuken’ is the 89th song of the 100 Songs of Armenia project, initiated by Music of Armenia. 100 Songs of Armenia is a year long project, which presents 100 most important Armenian songs that have shaped the Armenian cultural heritage and its reality. It is a means through which Music of Armenia further educates and raises awareness about Armenian music to audiences around the world.