Kartash Duo - Wood Mood

Norayr Kartashyan - duduk
Grigor Kartashyan - sari duduk